Právní ujednání

Právní informace

1. Podmínky použití

2. Informační účely

3. Použití obsahu a autorské právo

4. Odkazy na jiné internetové stránky

5. Ochrana soukromí

6. Informace „jak jsou“

7. Zřeknutí se odpovědnosti

8. Rozhodující právo

1. Podmínky použití Použití internetové stránky Calcichew.cz podléhá následujícím podmínkám a stejně tak i zákonům a jiným právním předpisům České republiky. Použitím obsahu jakékoliv stránky souhlasíte s tím, že bez omezení či výhrad přijímáte tyto Podmínky použití a uznáváte, že jakékoli jiné dohody mezi Vámi a společností Orifarm Healthcare A/S (dále jen „Orifarm“) v téže věci pozbývají platnosti. 

2. Informační účely Účelem internetové stránky Calcichew.cz je představit Vám činnosti společnosti Orifarm. Veškeré informace uvedené na této stránce jsou určeny jen pro vzdělávací a informační účely a jejich záměrem není nahradit informovanou lékařskou radu nebo doporučení od zdravotnických odborníků.

3. Použití obsahu a autorské právo Informace z této stránky si můžete klidně stáhnout, zobrazit nebo vytisknout pro Vaše osobní nekomerční použití či pro nekomerční účely vědecké nebo vyučovací, uvedete-li současně tento zdroj informací. Žádné úpravy pro další reprodukci obsahu nejsou povoleny. Obsah nesmí být bez předchozího písemného souhlasu společnosti Orifarm kopírován nebo jinak používán způsobem, který je v rozporu s výše uvedenými podmínkami, a způsobem, který není běžný a přiměřený. Tato stránka a její obsah, včetně všech textů a obrázků, je vlastnictvím společnosti Orifarm, jejích dceřiných společností a/nebo partnerů. Společnost Orifarm tímto neuděluje, ani z obsahu této stránky nelze vyvodit žádné licence nebo právo v jakýchkoliv obchodních značkách, patentech, obchodních tajemstvích, technologiích, výrobcích, procesech nebo jiných majetkových právech společnosti Orifarm, jejích dceřiných společnostech a/nebo u jejích partnerů. V případě zájmu o obdržení licence se obracejte na sídlo společnosti Orifarm v České republice. V případě nedodržení výše uvedených podmínek je společnost Orifarm oprávněna v souladu s autorským zákonem požadovat mimo jiné i zadostiučinění v penězích.

4. Odkazy na jiné internetové stránky Odkazy na jiné internetové stránky jsou uvedeny pouze pro Vaše pohodlí. Společnost Orifarm nepřebírá žádnou odpovědnost, pokud jde o obsah nebo fungování těchto stránek, a nebude odpovědná za jakékoliv škody, zranění nebo jiné protiprávní následky způsobené jejich obsahem nebo provozem.

5. Ochrana soukromí Následující text popisuje, zda a případně jakým způsobem dochází k zpracování osobních údajů o osobách, které navštěvují http://www.calcichew.cz/ (dále jen „internetová stránka“).

Správcem osobních údajů je společnost Orifarm Healthcare A/S, Energivej 15, 5260 Odense, Dania (dále jen „správce“ nebo „Společnost Orifarm“).

Společnost Orifarm se při nakládání s osobními údaji uživatelů řídí požadavky zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „zákon“) a dalších příslušných právních předpisů.

Pokud není uvedeno jinak, tyto internetové stránky neužívají cookies, které zpracovávají osobní údaje ve smyslu zákona.

Některé z našich registračních formulářů na internetové stránce mohou umožnit uživatelům, aby nám poskytli své kontaktní informace v rozsahu jména, příjmení, adresy a e-mailové adresy (dále jen „osobní údaje“). V takovém případě budete dopředu informováni o účelu užití osobních údajů, rozsahu a době zpracování nezbytné pro daný účel. V takovém případě je správcem společnost Orifarm a při zpracování může využít zpracovatele v podobě marketingové společnosti.

Pokud uživatel jakékoliv informace poskytne, činí tak zásadně dobrovolně.

Uživatel může rovněž udělit souhlas k předání osobních údajů za účelem elektronické marketingové databáze společnosti Orifarm, tedy osobní údaje používáme pouze k zasílání informací uživatelům o naší společnosti, včetně obchodních sdělení, mimo jiné s užitím elektronických prostředků ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění. Společnost uchovává pouze údaje nezbytné pro stanovený účel, a to pouze po dobu nezbytnou, resp. do odvolání souhlasu. Takovýto souhlas je výhradně dobrovolný.

Informace o uživatelích se nikdy nepředávají třetím osobám ani neprodávají.

Vaše osobní údaje však můžeme zpřístupnit ostatním společnostem v rámci skupiny Orifarm, které budou zavázány k ochraně Vašich osobních údajů.

Osobní údaje jsou výhradně užívány za účelem, k němuž byly poskytnuty.

Používáním internetové stránky potvrzujete, že jste si vědom/a svých práv  dle § 11 a § 21 a násl. zákona  č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména toho, že poskytnutí údajů je v případě, kdy udělujete souhlas, dobrovolné, že tento souhlas můžete bezplatně kdykoliv na adrese sídla společnosti Orifarm písemně odvolat, respektive požádat o likvidaci osobních údajů, že máte právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu nepřesných osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů atd. V případě pochybností o dodržování Vašich práv nebo Vašich žádostí týkajících se zpracování údajů se můžete na naši společnost obrátit se žádostí o nápravu či vysvětlení. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů – www.uoou.cz.

Uživatel internetové stránky bere na vědomí, že jím uvedená e-mailová adresa, poskytnutá v souvislosti s využití aplikace nebo služby na internetové stránce, může být využita i bez souhlasu k zasílání obchodních sdělení společnosti Orifarm dle zákona č. 480/2004 Sb., zákona o některých službách informační společnosti v platném znění, s nabídkou obdobného výrobku nebo služby. V případě, že si nebudete přát další zasílání těchto obchodních sdělení, můžete projevit tento nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení odkliknutím na příslušném místě v obchodním sdělení. Společnost Orifarm bude uchovávat osobní údaje přesně a bezpečně, a to v rozsahu potřebném pro dosažení účelu jejich užití. Společnost Orifarm podnikne v souvislosti s bezpečností údajů vhodná opatření, aby zabránila neautorizovanému přístupu k těmto datům, a předešla tak ztrátě, zničení, falzifikaci a úniku osobních údajů. Přesto všechno nemůžeme zaručit, že ke ztrátě, zneužití či pozměnění údajů nedojde.

Shora uvedená ustanovení mohou být v konkrétním vymezeném případě upravena specificky dle konkrétního účelu sdělování osobních údajů na různých místech internetové stránky. Věnujte proto prosím pozornost veškerým informacím uvedeným na internetové stránce.

Google Analytics:  Společnost Orifarm využívá službu Google Analytics. Jedná se analytický webový nástroj, který majitelům internetových stránek pomáhá porozumět, jak se návštěvníci na jejich webových stránkách chovají. Zákazníci služby Google Analytics si mohou zobrazit různé přehledy o tom, jak se návštěvníci na jejich stránkách chovají, a díky tomu je mohou zlepšovat. Služba Google Analytics sbírá informace anonymně. Informuje o trendech na internetových stránkách, neidentifikuje jednotlivé návštěvníky.

Jako řada služeb, i Google Analytics používá soubory cookie první strany. Soubory cookie první strany se používají za účelem sledování chování uživatelů na příslušných internetových stránkách. Tyto soubory se používají k ukládání informací, např. v kolik hodin se současná návštěva internetových stránek uskutečnila, zdali je návštěvník na stránkách opakovaně a z jaké stránky přišel. Internetové prohlížeče si soubory cookie první strany nesdílejí mezi doménami.

Každému počítači a zařízení, které jsou připojeny k internetu, je přidělen jedinečný identifikátor, tzv. adresa internetového protokolu (IP). Vzhledem k tomu, že tyto identifikátory jsou obvykle přidělovány po blocích jednotlivým zemím, IP adresu lze využít k identifikaci, z jaké země, států a města se určitý počítač k internetu připojuje. Služba Google Analytics tyto IP adresy sbírá, aby si majitelé internetových stránek mohli udělat představu, ze které části světa návštěvníci na jejich internetové stránky přicházejí. Této metodě se říká geolokace podle IP adresy.

Služba Google Analytics konkrétní IP adresu zákazníkům této služby neoznamuje. Kromě toho je možné využít metodu maskování IP, kdy majitelé webových stránek využívajících službu Google Analytics mají možnost nastavit Google Analytics tak, aby tato služba za účelem geolokace používala pouze část IP adresy, nikoli IP adresu celou. 

Doplněk prohlížeče pro odhlášení ze služby Google Analytics

Aby měli návštěvníci webových stránek více možností ohledně toho, jak jsou jejich údaje službou Google Analytics shromažďovány, společnost Google vyvinula doplněk prohlížeče pro odhlášení ze služby Google Analytics. Doplněk komunikuje s JavaScriptem (ga.js) služby Google Analytics a oznamuje mu, že informace týkající se návštěvy dané webové stránky nemají být do služby Google Analytics odesílány. Doplněk prohlížeče pro odhlášení ze služby Google Analytics však nebrání v odesílání dat samotným webovým stránkám ani v odesílání dat jiným službám webové analýzy.

Více informací o doplňku prohlížeče pro odhlášení ze služby Google Analytics najdete zde.

Upozorňujeme, že tyto zásady mohou být kdykoli revidovány. Uživatelům proto doporučujeme, aby si tuto stránku prohlédli při každé návštěvě těchto webových stránek.

6. Informace „jak jsou“  Informace na této stránce se poskytují „jak jsou“. Společnost Orifarm nedává žádná ujištění nebo neposkytuje žádné záruky, pokud jde o obsah těchto stránek. Společnost Orifarm nepřebírá žádnou odpovědnost vyplývající nebo jakkoliv související s použitím této stránky nebo jejího obsahu. Společnost Orifarm dále nezaručuje ani neujišťuje, že Vaše použití obsahu této stránky neporuší práva třetích stran.

7. Zřeknutí se odpovědnosti Společnost Orifarm není odpovědná za jakékoliv škody vyplývající z přístupu nebo nemožnosti přístupu na tuto stránku nebo z toho, že se uživatel spoléhá na poskytnuté informace. Společnost Orifarm nenese odpovědnost za vzniklé škody či ušlý zisk nebo jakékoliv ztráty. Toto omezení zahrnuje i škody nebo jakékoliv viry, které by mohly zasáhnout Vaše počítačové vybavení.

8. Rozhodující právo Toto právní oznámení a obsah této stránky se řídí právním řádem České republiky. Jakýkoliv spor vyplývající z tohoto právního oznámení nebo ve spojitosti s ním bude vyřešen příslušným soudem v České republice, pokud nebude vyřešen smírnou cestou.

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie dle podmínek zde.

Souhlasím Více informací